granule pre psov
granule pre psov

Podmienky používania internetovej stránky www.psy.sk

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:
RegMedia, s.r.o., Veľká Lehota 529, 966 41 Veľká Lehota
IČO: 45 593 914
Vedený v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel:  Sro; Vložka číslo:  31132/S

Portál:
www.psy.sk

Služby:
Online inzertné služby.

Používateľ:
Inzerent – fyzická alebo právnická osoba predávajúca svoj majetok.
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov.

Základné podmienky
Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov, ani za kvalitu produktov, dodanie, úhradu a poskytnutie ďalších dohodnutých podmienok medzi Inzerentom a Kupujúcim. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Psy.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

Využívanie služieb portálu Psy.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.

Služby portálu Psy.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb Psy.sk nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam (nevyžiadanú poštu) zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy.

Registrácia používateľa
Využívanie služieb portálu Psy.sk nie je podmienené registráciou. Registrácia poskytuje Používateľovi možnosti správy inzerátov, predovšetkým pridávanie a úpravu inzerátov, pridávanie fotografií a čítanie správ odoslaných užívateľmi portálu Psy.sk. Používateľ registráciou na portáli Psy.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch.

Prihlásenie používateľa
Používateľ zodpovedá za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích údajov v tajnosti. Používateľ zodpovedá za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie.

Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

  • môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  • nesmie viacnásobne uverejniť rovnakú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
  • nesmie propagovať svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov a inzerátov zaradených v kategórii Chovateľské stanice

Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na Psy.sk. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli Psy.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.

Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené.

Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Psy.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú, môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát - zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa voči zmluvnej pokute (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).

Doplnkové služby
Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb portálu Psy.sk. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami inzercie portálu Psy.sk. V prípade porušenia Podmienok inzercie budú inzeráty vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby).

Topovanie inzerátu
Znamená Doplnkovú službu - zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. Inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený výrazným onačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu.

1. SMS topuje inzerát na 7 dní.
2. SMS topuje inzerát na ďalších 7 dní (celkom na 14 dní).
3. SMS topuje inzerát na ďalších 7 dní (celkom na 21 dní).
4. SMS topuje inzerát na ďalších 7 dni (celkom na 28 dní).
5. SMS topuje inzerát na ďalších 7 dni (celkom na 35 dní).

Jediný topovaný inzerát sa bude zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné (netopované) inzeráty.

Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

  • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
  • porušenia Podmienok inzercie,
  • dlhodobého obdobia nečinnosti (ak sa Používateľ neprihlási na server aspoň raz v lehote 90 dní od prvého odhlásenia, alebo sa Používateľ v priebehu 6 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil),
  • na vlastnú žiadosť Používateľa,
  • z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa alebo iného Používateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok inzercie.

Odstúpenie od zmluvy
Prevádzkovateľ je povinný dodať doplnkovú službu bezodkladne, najneskôr do 5 dní odo dňa topovania inzerátu, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal službu v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu služby ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Súbory cookie
Táto webová stránka zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.

Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie. Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.

Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

Zodpovednosť za škodu
Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Psy.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Psy.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Psy.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ portálu Psy.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu Psy.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo pozastaviť funkčnosť inzertného portálu Psy.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli Psy.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Alternatívne riešenie sporu

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Záverečné ustanovenia
Podmienky inzerovania na portáli Psy.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Psy.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z objednávky platených služieb. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.

Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.