Podmienky poskytovania služieb na Psy.sk

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Podmienky inzercie na Psy.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a
  povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli Psy.sk.
 2. Prevádzkovateľom portálu Psy.sk (ďalej len „Portál“ alebo „Psy.sk“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť RegMedia s.r.o., so sídlom Veľká Lehota 529, 966 41 Veľká Lehota, Vedený v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro; Vložka číslo: 31132/S, IČO: 45593914, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty:info@psy.sk
 3. Službou sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje
  sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi (ďalej len „Služba“). Služby sú poskytované ako Základné inzertné služby a Doplnkové služby - Topovanie a zvýraznenie inzerátu.
 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.
 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka na predaj spravidla hnuteľné veci majetok, s ktorými je oprávnená disponovať (ďalej len „Súkromný inzerent“).
 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využívajúca Službu na Portáli na účely predaja tovarov alebo služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).
 7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb (uvedených nižšie), kúpu tovarov/služieb a s tým súvisiace služby prevádzkovateľa ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod. (ďalej len „Kupujúci“).
 8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969, fax. č.: 048/ 4124 693,e-mail: bb@soi.sk (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou
  dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (rozličný tovar a služby) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu
  dochádza ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi (predávajúcim a Kupujúcim). Všetku zodpovednosť za riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej
  prostredníctvo Portálu ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho
  vyplývajúcich nárokov nesú Používatelia, ktorí uzatvorili zmluvu.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 4. Využívanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu Používateľa s
  Podmienkami. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom, alebo ku ktorým má iné práva.
 6. Základné inzertné služby Portálu sú poskytované spravidla bezodplatne. Spoplatnené sú Doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním doplnkových a doplnkových spoplatnených služieb. Doplnkové služby a doplnkové spoplatnené služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.
 7. Pridávanie inzerátov do všetkých kategórií je bezplatné.
 8. Pre Firemných inzerentov je inzercia bezplatná.
 9. Obsah Používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty, názory, prejavy, podnety, pripomienky a v nich obsiahnuté texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „obsah“) vytvorený Používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Portálu, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah Používateľa nie je vlastným obsahom internetovej stránky (Portálu) s tým, že je majetkom Používateľa. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám spôsobená publikovaním obsahu, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.
 10. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi práva nakladať s obsahom, a to aj v prípade, že je výsledkom duševnej tvorivej činnosti ( napr. pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č.185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“)) na účely poskytovania služieb Portálu, v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k tomuto obsahu. Pridaním takého obsahu na Portál Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie práv podľa tohto ustanovenia nenáleží Používateľovi odplata.
 11. V inzeráte je možné inzerovať iba jednu ponuku. Ak pôvodná ponuka stratí platnosť, nie je povolené inzerát pozmeniť tak, aby namiesto neplatnej ponuky bola v pôvodnom inzeráte uvádzaná nová, platná ponuka.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ, ktorý využíva služby Portálu na základe zmluvného vzťahu s
  Prevádzkovateľom, poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@psy.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

IV. Registrácia Používateľa

 1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi nie je podmienené registráciou, s výnimkou ustanovenia ods. 4 tohto článku Podmienok. Výhodou registrácie je rozšírenie možností správy inzerátov priamo Používateľom.
 2. Registrácia je možná prostredníctvom aktuálne dostupnej platformy (overenie
  používateľa prostredníctvom služby tretej strany/vytvorenie vlastného konta).
 3. Registrovaní Používatelia môžu mať vytvorené používateľské konto.
 4. Registrovaní používatelia môžu po prihlásení pridávať, odstraňovať a editovať inzeráty.
 5. Neregistrovaní používatelia majú možnosť prezerať inzeráty.
 6. Používateľ registráciou v systéme Psy.sk dáva súhlas Prevádzkovateľovi na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch.
 7. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané
  prostredníctvom svojho používateľského konta.
 8. Používateľ je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného
  použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

V. Sprístupnenie konta

 1. Inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezprostredne po vyplnení
  kontaktných údajov.

VI. Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Používateľ porušil uvedenú povinnosť, vyhradzuje si právo odstrániť ponuku Používateľa aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi.
 2. V prípade uvádzania nepravdivých údajov môže byť konto Používateľa dočasne
  deaktivované, prípadne úplne zrušené.
 3. Ak sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári Psy.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ používateľského menu. Údaje zadané pri registrácii Používateľa (ako aj prístupové heslo), je možné meniť iba v profile tohto konta.
 4. V položke používateľského konta „Upraviť údaje“ sa ukladajú základné údaje o
  inzerentovi. Zároveň je možné v konte nastaviť, aktivovať (deaktivovať) používanie e-mailovej notifikácie, týkajúcej sa využívaných služieb Portálu.

VII. Správanie sa Používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), vrátane textovej, grafickej, obrazovej, prípadne zvukovej a zvukovo-obrazovej časti. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  a) môže inzerovať iba ponuku, ktorej predaj je v Slovenskej republike dovolený a jej nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nej má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv), pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať fotografie a texty, ktorých je
  Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane
  autorských práv),
  b) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so
  Zákonom o štátnom jazyku SR,
  c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo
  dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach, nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  d) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná, musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov,
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku inzerenta z dôvodu nedôveryhodnosti, ak mu inzerent na požiadanie nepreukáže svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.
  a) pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať
  b) vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov k inzerovanej veci
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na Psy.sk.
 4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, ak používateľ porušuje Podmienky inzercie.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.
 6. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

VIII. Pridávanie inzerátov a hodnotenie

 1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje: - Vkladaním inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Psy.sk
 2. Pridať inzerát: Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý
  formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie a v prípade firiem priradiť adresa spolu s kontaktmi konkrétnej pobočky (v prípade, že Firemný inzerent disponuje viacerými pobočkami). Inzerát je automaticky platný po dobu 3 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.
 3. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi
  zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; služba sa v takom prípade považuje za poskytnutú v celom rozsahu.
 4. Na Portáli je zakázané inzerovať:
  a) produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR,
  b) produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá
  vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  c) audiotextové služby a sms s osobitnou tarifikáciou,
  d) výkup zvierat,
  e) finančné produkty a služby, ktoré vyžadujú úhradu poplatku vopred
 5. Ďalej je zakázané:
  a) inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina a čestina – automatizované preklady, zahraničné počítačové roboty),
  b) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
  c) do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
  d) do názvu, textu, mena a do fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, www adresu, FB stránku), kontaktné údaje Používateľ vkladá výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakt v pridávaní inzerátu,
  e) uvádzať do mena iba špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
  f) pridávať k inzerátu fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia,
  g) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …),
  h) vkladať formul8ciu „viac info v e-maile“ alebo podobne
  i) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
  j) používať propagačné formulácie (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…),
  k) používať v inzeráte zoznam kľúčových slov,)
  l) atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

IX. Spravovanie ponuky

V systéme Psy.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať
kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, z
vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

X. Doplnkové služby

 1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb Portálu. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami. V prípade porušenia Podmienok budú inzeráty vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby); služba sa pritom považuje za dodanú v celom rozsahu.
 2. Bezplatné doplnkové služby sa delia na služby, ktoré možno používať ako neprihlásený Používateľ a na služby, ktoré si vyžadujú registráciu.

  Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii.
  1. Topovanie inzerátu
  Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným označením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu. Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť. Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + ...). Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už zvýraznený, služby topovania aj zvýraznenia budú prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba platnosti automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania.
  2. Zvýraznenie inzerátu
  Predstavuje odlíšenie inzerátu od ostatných (nezvýraznených) inzerátov. Inzerát bude vizuálne výraznejší ako ostatné, aj keď sa jeho umiestnenie nezmení. Inzerát bude podfarbený žltou farbou pozadia. Ak bude inzerát v čase aktivácie zvýraznenia topovaný, budú služby topovanie aj zvýraznenie prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie zvýraznenia inzerátu, tak sa doba platnosti inzerátu automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu zvýraznenia.

  Aktivácia spoplatnených doplnkových služieb
  1. Aktiváciu spoplatnených doplnkových služieb Topovanie a zvýraznenie inzerátu je možné uskutočniť vykonaním úhrady platby aktivačného poplatku
  2. Aktiváciu doplnkových služieb prostredníctvom SMS podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia a SWAN Mobile, a.s. (4- ka).
  3. Tento spôsob platby sprostredkuje A SMS s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25950/B.

  Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu:

  1. SMS posúva inzerát na 7 dní dopredu.
  2. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 14 dní)
  3. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 21 dní).
  4. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 28 dní).
  5. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 35 dní).

  Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Topovanie inzerátu automaticky zaniká vymazaním inzerátu. Vymazaním inzerátu nevzniká právo na vrátenie zaplateného poplatku za topovanie, ani jeho alikvótnej časti.

  Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

  O vystavanie faktúry za zaplatené doplnkové služby je potrebné požiadať e-mailom na adrese: info@psy.sk v lehote do 5 dní od zaplatenia. Ak je platieb v rámci daného mesiaca viac, požiadavku na doklad je potrebné doručiť po vykonaní poslednej platby v príslušnom mesiaci. Do žiadosti je potrebné uviesť názov organizácie (firmy), adresu, IČO, DIČ, DIČ DPH, sumu, predmet fakturácie (aký inzerát sa topuje a zvýrazňuje) a dátum platby. V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na cenu doplnkových služieb, ktoré boli aktivované pred účinnosťou zmeny ceny.

XI. Zrušenie konta

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
  a) porušenia týchto Podmienok;
  b) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);
  c) absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom telefónneho čísla Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom telefónneho čísla, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta);
  d) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo
  Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);
  e) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile
  Používateľa;
  f) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

XII. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

XIII. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.
 2. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade výskytu vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie.
 3. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
 4. Používateľ je oprávnený písomne uplatniť reklamáciu na e-mailovej adrese
  Prevádzkovateľa info@Psy.sk.
 5. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 6. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
 7. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie. V prípade, ak zistí, že reklamácia je opodstatnená, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a nárokoch z vád reklamovanej služby.
 8. Alternatívne riešenie sporu
  Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať aj iné platené služby, ako sú uvedené v týchto Podmienkach, a to podľa podmienok stanovených pre konkrétnu službu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob zvýhodnenia inzerátov
  uverejňovaných na portáli Psy.sk.
 3. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia. V prípade, ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, z dôvodu legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na Psy.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Vo Veľkej Lehote, dňa 01.05.2023